لیست قیمت حسابداری مالی

لیست قیمت حسابداری مالی
امكانات نرم‌افزارامكانات نرم‌افزار
1- ثبت فاكتور·        حساب کارمندان
1-1 ثبت فاكتور فروش معمولي·        ثبت سند حقوق
2-1 ثبت فاكتور فروش رسمي·        عملیات اسناد حقوقی
3-1 مشاهده، اصلاح،حذف فاکتور8-3 حساب متفرقه
4-1 صفر کردن شماره فیش9-3 ترازنامه مالي- سود و زیان
5-1مشاهده اصلاحات فاکتور فروش10-3 تراز حساب راننده ها
6-1 نمایش پنجره فاکتور باز11-3 تراز حساب اشخاص
7-1 ثبت پیش فاکتور12-3 تراز حساب كارمندان
8-1 ثبت فاكتور خريد4- چك و بانك
9-1 ثبت فاکتور برگشت از خرید1-4 چكهاي دريافتي
10-1 ثبت فاکتور برگشت از فروش2-4 چكهاي پرداختي
11-1 عملیات ثبت سفارش و رزرو3-4 عمليات بانكها
·    تعریف انواع سفارش4-4 گزارش گردش بانكها
·    ثبت سفارش ثابت5-4 گزارش عملكرد بانكها
·    ثبت سفارش مشترک معمولی7-4 گزارش چک ها
·    عملیات سفارشات ثابت6-4 گزارش راس گیری چک ها
·    انتقال سفارشات ثابت8-4 کنترل حساب بانک ها با صورتحساب
·    ثبت سفارش قطعی9-4 تنظیمات چاپ چک
·    صدور فیش تحویل5- گزارش ها
·    ثبت تحویل سفارشات1-5 گزارش گردش كالا
2- عملیات کالا2-5 گزارش آنالیز کالا
1-2 تعریف فرمول ساخت کالا3-5 گزارش گردش كالا با اشخاص
2-2 تعریف فرمول ساخت مواد اولیه 4-5 تهيه ليست قيمت
-2 ثبت سند اصلاح موجودی کالا5-5 گزارش سفارش كالا
4-2 ثبت سند تولید6-5 گزارش موجودي و ارزش كالا اول دوره
5-2 محاسبه قیمت تمام شده7-5 گزارش موجودی و ارزش کالا
3- حسابداري8-5 گزارش کسری کالا
1-3 سند دريافت9-5 گزارش خلاصه خريد و فروش
2-3 سند پرداخت10-5 گزارش فاكتورهاي فروش
3-3 حساب راننده ها11-5 گزارش كلي فاكتورها
4-3 حساب اشخاص- ترتيبي12-5 گزارش مالیات
5-3 حساب صندوق ها13-5 گزارش عملكرد اشخاص
6-3 حساب هزينه ها14-5 گزارش كاركرد اشخاص
7-3 حساب كارمندان15-5 گزارش عملكرد راننده ها
16-5 گزارش كاركرد راننده ها· جستجو بر اساس توضیحات کالا
17-5 نمودار عملکرد ماهانه7-7 تعریف قیمت کالاها
18-5 گزارش سفارش کالا8-7 تعريف هزينه
· گزارشات سفارشات ثابت9-7 تعريف خودرو
· گزارش سفارشات قطعی10-7 تعريف مسير
· گزارش مانده سفارشات قطعی11-7 طراحي فرم چاپ فاكتور
· گزارش گردش کالاهای سفارش شده12-7 انتخاب چاپگر
· گزارش گردش کالاهای سفارش شده با شخص13-7تعریف تعطیلات سال
· گزارش آدرس تحویل کالاهای سفارش شده14-7تعریف شیفت کاری
6- اشخاص15-7تعریف تحویل دهندگان کالا
1-6 تعريف شخص8- امكانات 1
2-6 مشاهده اشخاص1-8 گزارش تلفن ها
3-6 گروه بندی اشخاص2-8 بازگردانی اطلاعات
4-6 تعريف كارمند3-8 نسخه برداری اطلاعات
5-6 مشاهده کارمند4-8 ماشین حساب
6-6 تعريف راننده – پیک – بازاریاب 5-8 بازسازی اطلاعات
7-6 مشاهده راننده_ پیک _ بازاریاب6-8 عملیات pin کد
7- اطلاعات پايه7-8 عملیات پیامک
1-7 مديريت 8-8عملیات صف
· انتخاب نام قلم9- امكانات 2
· نسخه برداري خودكار اطلاعات1-9 عملیات کاربران
· تنظيمات اوليه و تعريف كاربر و سخت افزارها·   تغییر کاربر
· پيش فرض ها·   گزارش کارکرد کاربران تمام عملیات
2-7 عملیات سالهای مالی·   گزارش کارکرد براساس تفکیک اسناد
3-7تنظیمات کدینگ حسابها·   تغییر رمز کاربران
4-7 تعريف صندوق 2-9 چاپ بارکد
5-7 تعريف بانك 3-9 دفتر یادآوری
6-7 تعريف كالا و خدمات4-9 دفترچه تلفن
· روش گام به گام تعریف کالا و خدمات5-9 تهیه لیست اشخاص
· روش حرفه ای6-9 تغییر کاربر
· تعریف کالا و توضیحات کالا7-9 گزارش کارکرد کاربران
· ثبت توضیحات کالا7-10 راهنمای موضوعی/ راهنمای نصب