لیست قیمت نرم افزار حسابداری فروشگاهی

لیست قیمت نرم افزار حسابداری فروشگاهی



Accounts

Sub-domains

حسابداری فروش نسخه ویژه

7.100.000

ریال

به مدت شش ماه خدمات پشتیبانی رایگان ارائه می گردد

خدمات پس از فروش با عقد قرارداد جداگانه می باشد

حسابداری فروش نسخه حرفه ایی

4.600.000

ریال


به مدت شش ماه خدمات پشتیبانی رایگان ارائه می گردد

خدمات پس از فروش با عقد قرارداد جداگانه می باشد

حسابداری فروش نسخه عادی

3.100.000

ریال

به مدت شش ماه خدمات پشتیبانی رایگان ارائه می گردد

خدمات پس از فروش با عقد قرارداد جداگانه می باشد