لیست قیمت نرم افزار حسابداری فروشگاهی

لیست قیمت نرم افزار حسابداری فروشگاهیAccounts

Projects

حسابداری فروشگاهی نسخه ویژه

5600000

ریال

به مدت 6 ماه خدمات پشتیبانی رایگان ارائه می گردد

خدمات پس از فروش با عقد قرارداد جداگانه می باشد 

حسابداری فروشگاهی نسخه حرفه ایی

3600000

ریال

به مدت 6 ماه خدمات پشتیبانی رایگان ارائه می گردد

خدمات پس از فروش با عقد قرارداد جداگانه می باشد 

حسابداری فروشگاهی نسخه عادی

2300000

ریال


به مدت 6 ماه خدمات پشتیبانی رایگان ارائه می گردد

خدمات پس از فروش با عقد قرارداد جداگانه می باشد