لیست قیمت نرم افزار حسابداری مالی

لیست قیمت نرم افزار حسابداری مالیAccounts

Free Trial

خزانه   داری  

4800000

ریال

به مدت 

یکسال 

خدمات پشتیبانی رایگان ارائه می گردد

خدمات پس از فروش با عقد قرارداد جداگانه می باشد 

حسابداری   مالی نسخه 9 سطحی

31000000

ریال

به مدت 

یکسال

 خدمات پشتیبانی رایگان ارائه می گردد

خدمات پس از فروش با عقد قرارداد جداگانه می باشد 

حسابداری   مالی نسخه6 سطحی

17000000

ریال

به مدت 

یکسال 

خدمات پشتیبانی رایگان ارائه می گردد

خدمات پس از فروش با عقد قرارداد جداگانه می باشد 

حسابداری  مالی نسخه 4 سطحی

10800000

ریال


به مدت یکسال خدمات پشتیبانی رایگان ارائه می گردد

خدمات پس از فروش با عقد قرارداد جداگانه می باشد