لیست قیمت نرم افزار حسابداری مالی

لیست قیمت نرم افزار حسابداری مالیAccounts

Free Trial

خزانه   داری  

6.100.000

ریال

به مدت 

یکسال 

خدمات پشتیبانی رایگان ارائه می گردد

خدمات پس از فروش با عقد قرارداد جداگانه می باشد 

حسابداری   مالی نسخه 9 سطحی

38.000.000

ریال

به مدت 

یکسال

 خدمات پشتیبانی رایگان ارائه می گردد

خدمات پس از فروش با عقد قرارداد جداگانه می باشد 

حسابداری   مالی نسخه6 سطحی

21.000.000

ریال

به مدت 

یکسال 

خدمات پشتیبانی رایگان ارائه می گردد

خدمات پس از فروش با عقد قرارداد جداگانه می باشد 

حسابداری  مالی نسخه 4 سطحی

12.000.000

ریال


به مدت یکسال خدمات پشتیبانی رایگان ارائه می گردد

خدمات پس از فروش با عقد قرارداد جداگانه می باشد