لیست مشتریان ۲

ردیف

مکان نصب

محل نصب

تاریخ

۱۰۱

اغذیه رضا

مشهد

۲۴_۰۲_۹۴

۱۰۲

اغذیه عدالت

مشهد

۲۴_۰۲_۹۴

۱۰۳

اغذیه ترنج

مشهد

۲۷_۰۲_۹۴

۱۰۴

اغذیه وحدت

مشهد

۲۸_۰۲_۹۴

۱۰۵

پروتئین صدف

مشهد

۲۹_۰۲_۹۴

۱۰۶

اغذیه نمونه

مشهد

۲۹_۰۲_۹۴

۱۰۷

اغذیه پرستو

مشهد

۳۰_۰۲_۹۴

۱۰۸

اغذیه رضوان

مشهد

۳۰_۰۲_۹۴

۱۰۹

اغذیه پارس

مشهد

۳۰_۰۲_۹۴

۱۱۰

اغذیه نسترن

مشهد

۳۰_۰۲_۹۴

۱۱۱

اغذیه نگار

مشهد

۳۱_۰۲_۹۴

۱۱۲

اغذیه هما

مشهد

۳۱_۰۲_۹۴

۱۱۳

اغذیه بهار نارنج

مشهد

۰۲_۰۳_۹۴

۱۱۴

اغذیه برکه

مشهد

۰۲_۰۳_۹۴

۱۱۵

باغسرای شهریار

مشهد

۰۲_۰۳_۹۴

۱۱۶

اغذیه آرین

مشهد

۰۳_۰۳_۹۴

۱۱۷

اغذیه شهروز

مشهد

۰۳_۰۳_۹۴

۱۱۸

اغذیه جوان

مشهد

۰۳_۰۳_۹۴

۱۱۹

اغذیه جوان

مشهد

۰۴_۰۳_۹۴

۱۲۰

اغذیه نسیم

مشهد

۰۴_۰۳_۹۴

۱۲۱

اغذیه علی و پسران

مشهد

۰۴_۰۳_۹۴

۱۲۲

اغذیه مهدی

مشهد

۰۴_۰۳_۹۴

۱۲۳

اغذیه کاکا

مشهد

۰۴_۰۳_۹۴

۱۲۴

مرغ بریان روناک

مشهد

۰۵_۰۳_۹۴

۱۲۵

اغذیه صدف

مشهد

۰۵_۰۳_۹۴

۱۲۶

اغذیه بهارنارنج

مشهد

۰۶_۰۳_۹۴

۱۲۷

اغذیه سعید

مشهد

۰۶_۰۳_۹۴

۱۲۸

اغذیه نمونه

مشهد

۰۶_۰۳_۹۴

۱۲۹

کباب ترکی دیزین ترک

مشهد

۰۷_۰۳_۹۴

۱۳۰

اغذیه طلائی

مشهد

۰۹_۰۳_۹۴

۱۳۱

اغذیه پونه

مشهد

۰۹_۰۳_۹۴

۱۳۲

پروتئینی تهران

مشهد

۱۰_۰۳_۹۴

۱۳۳

آقای کاربین

مشهد

۱۰_۰۳_۹۴

۱۳۴

اغذیه نارمک

مشهد

۱۱_۰۳_۹۴

۱۳۵

اغذیه تند و تیز

مشهد

۱۶_۰۳_۹۴

۱۳۶

اغذیه تمیز

مشهد

۱۶_۰۳_۹۴

۱۳۷

اغذیه بنیامین

مشهد

۱۶_۰۳_۹۴

۱۳۸

اغذیه تک

مشهد

۱۷_۰۳_۹۴

۱۳۹

اغذیه حجاب

مشهد

۱۷_۰۳_۹۴

۱۴۰

اغذیه زیتون

مشهد

۱۸_۰۳_۹۴

۱۴۱

اغذیه پارمیر

مشهد

۱۸_۰۳_۹۴

۱۴۲

اغذیه راحت

مشهد

۱۸_۰۳_۹۴

۱۴۳

اغذیه سعید

مشهد

۱۸_۰۳_۹۴

۱۴۴

اغذیه یاس

مشهد

۱۹_۰۳_۹۴

۱۴۵

اغذیه درخشان

مشهد

۱۹_۰۳_۹۴

۱۴۶

اغذیه دادلی

مشهد

۱۹_۰۳_۹۴

۱۴۷

اغذیه جهان

مشهد

۲۰_۰۳_۹۴

۱۴۸

اغذیه لادن

مشهد

۲۰_۰۳_۹۴

۱۴۹

اغذیه چاشنی شام

مشهد

۲۰_۰۳_۹۴

۱۵۰

اغذیه پدیده

مشهد

۲۰_۰۳_۹۴

۱۵۱

اغذیه یاس

مشهد

۲۱_۰۳_۹۴

۱۵۲

اغذیه سیکا

مشهد

۲۱_۰۳_۹۴

۱۵۳

اغذیه ترنج

مشهد

۲۱_۰۳_۹۴

۱۵۴

پیراشکی تبرک

مشهد

۲۱_۰۳_۹۴

۱۵۵

اغذیه کاخ

مشهد

۲۳_۰۳_۹۴

۱۵۶

اغذیه لبخند

مشهد

۲۳_۰۳_۹۴

۱۵۷

پروتئینی رز

مشهد

۲۳_۰۳_۹۴

۱۵۸

اغذیه مسعود

مشهد

۲۳_۰۳_۹۴

۱۵۹

اغذیه ترنانه

مشهد

۲۳_۰۳_۹۴

۱۶۰

اغذیه سید

مشهد

۲۳_۰۳_۹۴

۱۶۱

اغذیه آریا

مشهد

۲۴_۰۳_۹۴

۱۶۲

اغذیه رضا

مشهد

۲۴_۰۳_۹۴

۱۶۳

رستوران وحدت

مشهد

۲۴_۰۳_۹۴

۱۶۴

اغذیه مهدی

مشهد

۲۴_۰۳_۹۴

۱۶۵

پروتئینی صدف

مشهد

۲۴_۰۳_۹۴

۱۶۶

اغذیه بهاران

مشهد

۲۴_۰۳_۹۴

۱۶۷

اغذیه آرین

مشهد

۲۴_۰۳_۹۴

۱۶۸

اغذیه آشنا

مشهد

۲۴_۰۳_۹۴

۱۶۹

اغذیه سبز

مشهد

۲۵_۰۳_۹۴

۱۷۰

اغذیه  امیر

مشهد

۲۵_۰۳_۹۴

۱۷۱

اغذیه شهروند

مشهد

۲۵_۰۳_۹۴

۱۷۲

پروتئین شهرما

مشهد

۲۵_۰۳_۹۴

۱۷۳

پیتزا یلدا

مشهد

۲۵_۰۳_۹۴

۱۷۴

اغذیه توپولی

مشهد

۲۵_۰۳_۹۴

۱۷۵

شرکت تجارتی طاهری غوریانی

مشهد

۲۶_۰۳_۹۴

۱۷۶

اغذیه گل سرخ

مشهد

۲۶_۰۳_۹۴

۱۷۷

اغذیه ساحل

مشهد

۲۶_۰۳_۹۴

۱۷۸

اغذیه رضوان

مشهد

۲۶_۰۳_۹۴

۱۷۹

اغذیه آس

مشهد

۲۶_۰۳_۹۴

۱۸۰

اغذیه قائم

مشهد

۲۶_۰۳_۹۴

۱۸۱

پروتئین گلبرگ

مشهد

۲۶_۰۳_۹۴

۱۸۲

پروتئین گلزار

مشهد

۲۶_۰۳_۹۴

۱۸۳

اغذیه تبریزی

مشهد

۲۶_۰۳_۹۴

۱۸۴

املاک توسلی

مشهد

۲۶_۰۳_۹۴

۱۸۵

اغذیه تک

مشهد

۲۶_۰۳_۹۴

۱۸۶

اغذیه جواد

مشهد

۲۶_۰۳_۹۴

۱۸۷

اغذیه بلوط

مشهد

۲۶_۰۳_۹۴

۱۸۸

اغذیه اسلامی

مشهد

۲۶_۰۳_۹۴

۱۸۹

اغذیه مجد

مشهد

۲۶_۰۳_۹۴

۱۹۰

اغذیه تورنگ

مشهد

۲۶_۰۳_۹۴

۱۹۱

اغذیه دلچسب

مشهد

۲۶_۰۳_۹۴

۱۹۲

کباب ترکی ترنج

مشهد

۲۶_۰۳_۹۴

۱۹۳

اغذیه احسان

مشهد

۲۶_۰۳_۹۴

۱۹۴

اغذیه رز

مشهد

۲۶_۰۳_۹۴

۱۹۵

اغذیه خاطره

مشهد

۲۶_۰۳_۹۴

۱۹۶

اغذیه هایلا طوس

مشهد

۲۸_۰۳_۹۴

۱۹۷

اغذیه آلونک

مشهد

۲۸_۰۳_۹۴

۱۹۸

اغذیه جنت

مشهد

۲۸_۰۳_۹۴

۱۹۹

اغذیه شهرفرنگ

مشهد

۲۸_۰۳_۹۴

۲۰۰

اغذیه سبحان

مشهد

۲۸_۰۳_۹۴

۷ - ۶ - ۵۴ - ۳ - ۲ - ۱