لیست مشتریان ۶

ردیف

مکان نصب

محل نصب

تاریخ نصب

۵۰۱

پروتئین ونک

مشهد

۲۶_۰۵_۹۴

۵۰۲

رستوران پامچال

مشهد

۲۷_۰۵_۹۴

۵۰۳

اغذیه آذر

مشهد

۲۷_۰۵_۹۴

۵۰۴

اغذیه مهدی

مشهد

۲۸_۰۵_۹۴

۵۰۵

املاک محمد

مشهد

۲۸_۰۵_۹۴

۵۰۶

اغذیه رضا

مشهد

۲۸_۰۵_۹۴

۵۰۷

املاک صحرایی

مشهد

۲۹_۰۵_۹۴

۵۰۸

اغذیه سید

مشهد

۲۹_۰۵_۹۴

۵۰۹

اغذیه باران

مشهد

۳۱_۰۵_۹۴

۵۱۰

اغذیه امید

مشهد

۳۱_۰۵_۹۴

۵۱۱

پروتئین سامان

مشهد

۳۱_۰۵_۹۴

۵۱۲

اغذیه آیناز

مشهد

۰۱_۰۶_۹۴

۵۱۳

اغذیه علی

مشهد

۰۱_۰۶_۹۴

۵۱۴

اغذیه مهدی

مشهد

۰۱_۰۶_۹۴

۵۱۵

اغذیه حمید

مشهد

۰۱_۰۶_۹۴

۵۱۶

اغذیه حبیب

مشهد

۰۱_۰۶_۹۴

۵۱۷

اغذیه عرب

مشهد

۰۱_۰۶_۹۴

۵۱۸

پروتئین روژان

مشهد

۰۲_۰۶_۹۴

۵۱۹

اغذیه رضا

مشهد

۰۲_۰۶_۹۴

۵۲۰

املاک بهمن

مشهد

۰۲_۰۶_۹۴

۵۲۱

اغذیه قائم

مشهد

۰۳_۰۶_۹۴

۵۲۲

املاک ونوس

مشهد

۰۴_۰۶_۹۴

۵۲۳

املاک نظامی

مشهد

۰۴_۰۶_۹۴

۵۲۴

فست فود آیلا

مشهد

۰۴_۰۶_۹۴

۵۲۵

پیتزا ترنج ۲

مشهد

۰۴_۰۶_۹۴

۵۲۶

اغذیه سی گل

مشهد

۰۵_۰۶_۹۴

۵۲۷

اغذیه سی گل

مشهد

۰۵_۰۶_۹۴

۵۲۸

اغذیه سخاوت

مشهد

۰۷_۰۶_۹۴

۵۲۹

اغذیه سهیل

مشهد

۰۷_۰۶_۹۴

۵۳۰

املاک حافظ

مشهد

۰۷_۰۶_۹۴

۵۳۱

املاک سید

مشهد

۰۷_۰۶_۹۴

۵۳۲

املاک جام جم

مشهد

۰۸_۰۶_۹۴

۵۳۳

املاک سپهری

مشهد

۰۸_۰۶_۹۴

۵۳۴

اغذیه ارغوان

مشهد

۰۸_۰۶_۹۴

۵۳۵

اغذیه کپلی

مشهد

۰۸_۰۶_۹۴

۵۳۶

املاک طوسی

مشهد

۰۸_۰۶_۹۴

۵۳۷

پروتئین مشاهیر

مشهد

۰۹_۰۶_۹۴

۵۳۸

اغذیه سجاد

مشهد

۰۹_۰۶_۹۴

۵۳۹

اغذیه ثانی

مشهد

۰۹_۰۶_۹۴

۵۴۰

اغذیه نینوا

مشهد

۰۹_۰۶_۹۴

۵۴۱

اغذیه رضوی

مشهد

۰۹_۰۶_۹۴

۵۴۲

اغذیه پل

مشهد

۰۹_۰۶_۹۴

۵۴۳

اغذیه ارغوان

مشهد

۱۰_۰۶_۹۴

۵۴۴

اغذیه دائی جان

مشهد

۱۰_۰۶_۹۴

۵۴۵

پروتئین استقلال

مشهد

۱۰_۰۶_۹۴

۵۴۶

اغذیه دایی احمد

مشهد

۱۱_۰۶_۹۴

۵۴۷

اغذیه سی گل

مشهد

۱۱_۰۶_۹۴

۵۴۸

اغذیه کپل

مشهد

۱۱_۰۶_۹۴

۵۴۹

اغذیه رضا

مشهد

۱۱_۰۶_۹۴

۵۵۰

اغذیه راوک

مشهد

۱۴_۰۶_۹۴

۵۵۱

املاک مشهدی

مشهد

۱۵_۰۶_۹۴

۵۵۲

اغذیه مرمر

مشهد

۱۵_۰۶_۹۴

۵۵۳

اغذیه ارمغان

مشهد

۱۵_۰۶_۹۴

۵۵۴

اغذیه آرمین

مشهد

۱۵_۰۶_۹۴

۵۵۵

اغذیه عرفان

مشهد

۱۵_۰۶_۹۴

۵۵۶

اغذیه دلفین

مشهد

۱۶_۰۶_۹۴

۵۵۷

لوازم خانگی جواد خیابانی

مشهد

۱۶_۰۶_۹۴

۵۵۸

املاک ایمان

مشهد

۱۷_۰۶_۹۴

۵۵۹

اغذیه دنج

مشهد

۱۷_۰۶_۹۴

۵۶۰

اغذیه مجتبی

مشهد

۱۸_۰۶_۹۴

۵۶۱

اغذیه سعدی

مشهد

۱۸_۰۶_۹۴

۵۶۲

املاک سالاری

مشهد

۱۹_۰۶_۹۴

۵۶۳

اغذیه عمو

مشهد

۲۲_۰۶_۹۴

۵۶۴

استیک گوجه

مشهد

۲۲_۰۶_۹۴

۵۶۵

فرآورده های گوشتی ماهان

مشهد

۲۲_۰۶_۹۴

۵۶۶

اغذیه زمزم

مشهد

۲۲_۰۶_۹۴

۵۶۷

اغذیه دیانا

مشهد

۲۲_۰۶_۹۴

۵۶۸

املاک شرافتی

مشهد

۲۵_۰۶_۹۴

۵۶۹

بوفه سینما آفریقا

مشهد

۲۵_۰۶_۹۴

۵۷۰

پیتزا و ساندویچ مکث

مشهد

۲۵_۰۶_۹۴

۵۷۱

اغذیه تک گل

مشهد

۲۶_۰۶_۹۴

۵۷۲

اغذیه قائم

مشهد

۲۸_۰۶_۹۴

۵۷۳

اغذیه مظفر

مشهد

۲۸_۰۶_۹۴

۵۷۴

اغذیه فرخانی

مشهد

۲۹_۰۶_۹۴

۵۷۵

پروتئین گلریزان

مشهد

۲۹_۰۶_۹۴

۵۷۶

تکلیک طیرانی

مشهد

۳۰_۰۶_۹۴

۵۷۷

اغذیه دانشجو

مشهد

۳۱_۰۶_۹۴

۵۷۸

اغذیه درویشان

مشهد

۳۱_۰۶_۹۴

۵۷۹

اغذیه گیلاس

مشهد

۰۴_۰۷_۹۴

۵۸۰

املاک سراسری رجبی

مشهد

۰۵_۰۷_۹۴

۵۸۱

اغذیه اکبر

مشهد

۰۵_۰۷_۹۴

۵۸۲

اغذیه خراسان

مشهد

۰۶_۰۷_۹۴

۵۸۳

املاک مجد خراسان

مشهد

۰۶_۰۷_۹۴

۵۸۴

اغذیه عدالت

مشهد

۰۶_۰۷_۹۴

۵۸۵

مرغ بریان میچکا

مشهد

۰۶_۰۷_۹۴

۵۸۶

اغذیه توپولی

مشهد

۰۷_۰۷_۹۴

۵۸۷

فست فود یوک

مشهد

۰۷_۰۷_۹۴

۵۸۸

پروتئین سید

مشهد

۰۷_۰۷_۹۴

۵۸۹

اغذیه تک

مشهد

۰۷_۰۷_۹۴

۵۹۰

اغذیه امت

مشهد

۰۷_۰۷_۹۴

۵۹۱

اغذیه بهشت

مشهد

۰۷_۰۷_۹۴

۵۹۲

اغذیه دوقلوها

مشهد

۰۷_۰۷_۹۴

۵۹۳

فروشگاه لوازم خانگی آلتون

مشهد

۰۷_۰۷_۹۴

۵۹۴

اغذیه سالم

مشهد

۰۸_۰۷_۹۴

۵۹۵

اغذیه صبا

مشهد

۰۸_۰۷_۹۴

۵۹۶

اغذیه صدرا

مشهد

۰۸_۰۷_۹۴

۵۹۷

اغذیه رز

مشهد

۰۹_۰۷_۹۴

۵۹۸

مرغ بریان کاکلی

مشهد

۰۹_۰۷_۹۴

۵۹۹

اغذیه رز ( براتی )

مشهد

۱۱_۰۷_۹۴

۶۰۰

پروتئین صدف

مشهد

۱۱_۰۷_۹۴

.

.  ۷ - ۶ - ۵ - ۴ - ۳ - ۲ - ۱